Instrumentering‎ > ‎

MåletransmitterenFor at vi skal kunne regulere en prosess, så behøver vi først og i utgangspunktet en tilbakemelding om hva "prosessverdien" er for den prosessen som vi skal regulere. Dette kan for eksempel dreie seg om nivået i en tank, flow gjennom et prosessrør, trykket i en tank eller turtallet på en motor.

Selv om de prosessene og de prosessverdiene som vi ønsker å måle kan være ganske forskjellige, så er allikevel oppbyggingen av de "transmitterne" som vi bruker til å "fange opp" og overføre "instrumentsignalet" ganske like.

"Transmitteten" består typisk av et "måleelement" og en "signalomformer" som til sammen "fanger opp" den aktuelle prosessverdien og så omformer den og overfører den i form av et "standard måleverdiformat" typisk 4-20 mA eller 2-10 V eventuelt 1-5 V. Andre signalformater forekommer også.

Ved bruk av 4-20 mA analogt målesignal så vil 4 mA indikere et signalnivå på 0%. 8 mA vil representere  25% signal, 12 mA vil representere 50% signal, 16 mA representerer 75% signal og 20 mA representerer 100% signal.

Det kan ofte finnes en mulighet for å stille inn "zero", dvs hva som defineres som prosessverdiens nullpunkt og "span", dvs det totale måleområdet opp til 100% signal.


Typiske målefeil:


Hysteresefeil

Hysteresefeil er hvis prosessen endrer prosessverdi gjennom stigende verdier, så følger utgangssignalet prosessverdien gjennom en kurve, og ved synkende prosessverdier så følger den en annen kurve. 


Linearitetsfeil
Linearitetsfeil er når de målte verdiene ikke følger en lineær kurve i forhold til prosessverdiene. I stedet så har kurven en annen "fasong". Hysteresefeil, linearitetsfeil og andre feil kan godt opptrå i kombinasjon med hverandre. Link til gammel webside: Link


Undersider (1): Video
Comments